SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı; sigortalının, mülga 2/6/1949 tarihli ve 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununa, mülga 4/2/1957 tarihli ve 6900 sayılı Malûliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Hakkında Kanuna, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara veya bu Kanuna tâbi olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak kabul edilecektir.

İşe giriş tarihi ile prim ödeme tarihi farklı ise sigortalılık süresi prim ödeme gününden başlayacaktır.

18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilecek olup bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir. Ancak ilk sigortalılık başlangıç tarihi 01.04.1981 tarihinden önce bu takdirde sigortalılık başlangıcı bu tarihten itibaren olacaktır.(5510 sayılı yasa geçici 6. Madde ) 01.04.1981 tarihi ve bu tarihten sonra sigortalı olanların başlangıç tarihi 18. Yaşını doldurdukları tarih olacak olup ancak ödemiş oldukları ölüm ,malullük ve yaşlılık sigortaları prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Birden fazla sigortalılık haline tabi hizmetler varsa en eski tarih sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olacaktır.

5510 sayılı kanundan önce ,Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre birleştirme olacaksa birleştirilen hizmetlerin başlangıç tarihi sigortalılık süresinin başlangıcı olacaktır.