İdare Hukuku


Yürütmenin elinde bulundurduğu gücüne dayanarak yaptığı işlemlerden kaynaklı olarak bireylerin hakları daha da kolay bir şekilde ihlal edilebilmektedir. İdare hukuku idarenin yaptığı eylem ve işlemlerden dolayı oluşan uyuşmazlıkları konu alan bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrı bir yargılama sürecine sahip olan bu alanda mahkemeleri, mahkemelerin çalışma usulleri ve temyiz makamı ve çalışma esasları da ayrı bir ihtisas haline gelmiştir.

İdari işlem ve eylemin varlığı, idari işlemi yapanın tanımsal olarak kapsam içinde yer alıp almadığı, zararın oluşmasında kusurun varlığı veyahut sorumluluk derecesi gibi sorulara verilecek cevaplar sonrasında hukuki menfaatin ne olduğu ve nasıl korunacağı sorunlarına çözüm getirilebilmektedir. Doruk Hukuk Bürosu idari işleme itiraz iptal ve tam yargı davaları gibi birçok uyuşmazlık çözümü ile ilgili olarak hukuki danışma ve dava hizmeti vermektedir. 

İdare hukuku kimi zaman kamu görevlilerinin işe alınma işten çıkarılmak veya tayini gibi özlük işlemleri olarak karşımıza çıkarken kimi zaman da kamu hizmetleri sırasında yaşadığımız zararlar sebebi ile tazminat talepleri şeklinde karşımıza çıkar. İdare mahkemelerinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan yargılamalar tamamen yazılı olarak yapılmaktadır. Bu sebeple tüm hukuki nüansların tam olarak anlatıldığı bir başvuru süreci gerekmektedir. Evrensel hukuk normlarından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına, yıllardır yerleşik Danıştay içtihatlarından yenilenen bakış açılarına kadar geniş kapsamlı bir perspektif çerçevesinden davalarınızın takibi yapılmaktadır.

Av.Arb.Ümit FIRTIN - Sakarya Arabuluculuk - Ahim

Sizler için
hazırladığımız
yazıları okudunuz mu?

Blog Yazılarım

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Malûl [...]

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (CO [...]